Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Văn phòng Trung ương Đảng

Năm 1948, Văn phòng Trung ương Đảng ở và làm việc tại Đồng Man, Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Đồng chí Lê Văn Lương là Bí thư Văn phòng, tháng 10-1948, đồng chí Lê Thanh Nghị là Bí thư Văn phòng. Đầu năm 1950 đến tháng 2 - 1951, cơ quan chuyển đến thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. Lúc này, đồng chí Nguyễn Khang làm Chánh Văn phòng. Tháng 2 - 1951, Văn phòng chuyển đến ở, làm việc và phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tại thôn Phú An, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

Từ tháng 4 - 1951 đến cuối năm 1953, Văn phòng chuyển về Đồng Man - Lũng Tẩu, xã Tân Trào lần thứ hai. Cuối năm 1953, Văn phòng Tổng Bí thư hợp nhất với Văn phòng Trung ương Đảng. Từ cuối năm 1953 đến tháng 8-1954, Văn phòng Trung ương chuyển đến thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, đồng chí Hoàng Tùng là Chánh Văn phòng. 

Trong suốt cuộc kháng chiến, Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện chức năng là cơ quan giúp việc cho Trung ương Đảng, tham mưu, tổ chức soạn thảo văn bản, xây dựng chương trình làm việc của Trung ương, đảm nhiệm các công việc hậu cần. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất họp từ ngày 13 đến ngày 16 - 3 - 1951 đã quy định rõ: “Văn phòng Trung ương giúp Trung ương và Ban Bí thư giải quyết công việc hàng ngày”. 

Giai đoạn 1950 - 1951, nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng là chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, Văn phòng đã tham gia biên soạn, hoàn thiện Điều lệ Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Lê Văn Lương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đảm bảo hậu cần phục vụ Đại hội. 
                                   

                                                                                      Vũ Bé  (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục