Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Văn phòng Trung ương Đảng

Tại Tân Trào, Văn phòng Trung ương Đảng đã trực tiếp phục vụ các Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng bàn về tiếp tục hoàn chỉnh và cụ thể hóa đường lối kháng chiến, kiến quốc; Hội nghị lần thứ ba bàn về đẩy mạnh chuẩn bị tổng phản công; Hội nghị lần thứ tư bàn về giảm tô, giảm tức và góp ý cho Dự thảo “Cương lĩnh cải cách ruộng đất”; Hội nghị lần thứ năm và Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất (khóa II) của Đảng bàn về cải cách ruộng đất. 

Văn phòng Trung ương còn tham gia phụ trách các đoàn cán bộ cơ động đến các Khu ủy Việt Bắc, Tây Bắc, Khu 4 và một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các cấp ủy về việc thi hành các nghị quyết, chỉ thị và các chính sách trọng yếu của Trung ương. 

Văn phòng có các phòng, ban: Phòng Nghiên cứu do đồng chí Chánh Văn phòng phụ trách. Phòng Nghiên cứu có 2 bộ phận: Bộ phận phục vụ công tác trung tâm có nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu việc thực hiện công tác trung tâm của Đảng trong từng thời gian nhất định, giúp đồng chí Tổng Bí thư lãnh đạo và giải quyết kịp thời những vấn đề về thực hiện đình chiến, đấu tranh ngoại giao, chỉnh Đảng, chỉnh quân, cải cách ruộng đất, phát động quần chúng giảm tô.

Bộ phận theo dõi các khu, các ngành, các tổ theo dõi nông thôn, thành thị, miền núi. Phòng Hành chính - Quản trị có các bộ phận: Tổ biên tập văn thư, bộ phận quản trị cấp dưỡng, phòng khách Trung ương. Phòng mật mã và điện đài Trung ương có nhiệm vụ bảo đảm việc liên lạc giữa Trung ương với các địa phương, các đài nước ngoài, các đoàn phát động quần chúng cải cách ruộng đất bằng vô tuyến điện... 

(Còn nữa)

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục