Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ban Tổ chức Trung ương 

Sau ngày toàn quốc kháng chiến, đầu năm 1947, Ban Tổ chức Trung ương (Bộ Tổ chức) chuyển lên Tuyên Quang, một thời gian sau chuyển đến Định Hóa, Thái Nguyên. Cuối năm 1949, Ban Tổ chức Trung ương chuyển đến làm việc ở làng Tân Lập, xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang. 

Công tác tổ chức trong kháng chiến tập trung xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang, điều động nhiều cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tăng cường cho quân đội. 

Cuối năm 1950, phần lớn các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên Bộ Tổ chức cùng Trung ương chuyển đến làm việc tại thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Thời gian ở Kiên Đài, đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng làm Trưởng Ban Tổ chức đồng thời phụ trách Văn phòng Trung ương Đảng.

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (3 - 1951) chỉ rõ: “Ban Tổ chức giúp Trung ương về công tác nội bộ Đảng (phát triển, củng cố, xây dựng chi bộ, kỷ luật, khen thưởng...) thực hiện chính sách cán bộ; nghiên cứu tổ chức bộ máy và lề lối làm việc của Đảng, quân, dân, chính; thực hiện công tác bảo vệ Đảng và quản lý Trường Đảng”. 

Ngày 16 - 4 - 1951, Trung ương đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập các ban, và tiểu ban giúp việc. Trong đó Ban Tổ chức Trung ương trực thuộc Ban Thường vụ Trung ương, đồng chí Lê Văn Lương làm Trưởng ban, cùng các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Đức Tâm, Lê Khắc, Nguyễn Chương, Trần Quý Kiên, Nguyễn Trọng Kính, Trần Quang Huy trong lãnh đạo Ban. 

Tháng 4 - 1951, các đồng chí trong Ban Tổ chức Trung ương từ Kim Bình, Chiêm Hóa trở lại Tân Trào. Lúc này, đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục làm Trưởng ban, đồng chí Lê Khắc làm Phó ban. Cuối năm 1953, Ban Tổ chức Trung ương rời đến Kim Quan và làm việc tại đây đến ngày kháng chiến thành công.               
                                                                               Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục