Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Bộ Ngoại giao

Đầu năm 1947, Bộ Ngoại giao chuyển đến làng Hản, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn. Cuối năm 1950, cơ quan chuyển đến xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa. Từ năm 1951 đến năm 1954, Bộ chuyển về Đồng Chùa, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. 

Bộ Ngoại giao do ông Hoàng Minh Giám là Bộ trưởng. Có các đơn vị: Phòng nghiên cứu; Phòng tuyên truyền; Phòng kế hoạch, quản trị, kế toán. 

Nhiệm vụ công tác ngoại giao những năm đầu kháng chiến là mở rộng thông tin tuyên truyền ra nước ngoài để nhân dân thế giới hiểu rõ và ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Bộ Ngoại giao triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ đề ra: Từ năm 1947 đến năm 1949 đã có 12 phòng thông tin nước ngoài được thành lập ở Pari, Luân Đôn, Niu Oóc, Praha, Niuđêli, Xingapo, Hồng Kông, Tân Đảo... cung cấp cho thế giới tin tức, hình ảnh cuộc kháng chiến và đường lối chính sách đối ngoại của Chính phủ ta. 

Năm 1950, với những nỗ lực của Bộ, các nước Trung Quốc, Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức, Triều Tiên, Ba Lan, Tiệp Khắc, Rumani, Hunggari, Bungari, Anbani... đã lần lượt công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thiết lập quan hệ ngoại giao. Với thắng lợi này, Việt Nam đã có mối liên hệ ngày càng chặt chẽ với các nước trong phe dân chủ và loài người tiến bộ. 

Bộ Ngoại giao tổ chức biên soạn một số tài liệu giới thiệu cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đưa ra nước ngoài. Bộ cũng đã tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến của ta; phong trào phản chiến của binh lính và nhân dân Pháp; phong trào ủng hộ kháng chiến của Việt kiều ở Pháp, Thái Lan, Tân Đảo; tham gia cùng Ban Giao tế Trung ương phục vụ các đoàn cố vấn của bạn. 

Giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến, Bộ chuẩn bị tài liệu, cử cán bộ tham gia đoàn đàm phán cùng Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Giơnevơ về lập lại hòa bình ở Đông Dương.             
               

                                                                                           Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục