Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Bộ Lao động

Bộ Lao động ở và làm việc tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương (1947 - 1948); thôn Đồng Hoan, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương (1949 - 1950); ở Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa (1950 - 1951). Năm 1951, Bộ chuyển lên thôn Quang Minh, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa. Năm 1952, Bộ Lao động chuyển về làng Lê, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. 

Bộ Lao động do ông Nguyễn Văn Tạo làm Bộ trưởng, tổ chức của Bộ gồm: Văn phòng và các ban: Ban Thanh tra, có nhiệm vụ thanh tra đơn từ khiếu nại của công nhân các tỉnh từ Khu IV trở ra, tìm hiểu đời sống của công nhân, tham mưu đề xuất về tiền lương, chế độ của người lao động. Ban do đồng chí Nguyễn Đức Thắng phụ trách. 

- Ban Quản lý dân công: Do đồng chí Phạm Huy Chúc phụ trách có nhiệm vụ huy động, quản lý số lượng dân công trong các chiến dịch; tham mưu lãnh đạo ban hành các văn bản về dân công. 

- Ban Giám sát thi đua: Do đồng chí Lê Khoa phụ trách, chỉ đạo công tác thi đua trong toàn quốc. 
Năm 1950, Bộ Lao động thành lập Ủy ban xí nghiệp ở các xí nghiệp. Các ủy ban này có nhiệm vụ đề xuất với lãnh đạo, lấy ý kiến của công nhân viên chức để kiến nghị với giám đốc giải quyết các vấn đề về sản xuất, đời sống của công nhân trong các xí nghiệp do Bộ quản lý. 

Trong kháng chiến, nhiệm vụ của Bộ Lao động là tổ chức, động viên nhân dân đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức. Từ năm 1951, Chính phủ giao cho Bộ Lao động nhiệm vụ tổng động viên nhân lực và thi đua ái quốc. Bộ đã phát động các phong trào thi đua, tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi một số văn bản, quy định, quy chế công chức, tổ chức lớp đào tạo kiểm soát viên lao động cho các trưởng, phó Ty Lao động của các tỉnh từ Khu IV trở ra, bồi dưỡng kiến thức về chính sách dân công, thanh tra lao động, phân công xí nghiệp và hoạt động của ủy ban xí nghiệp...                            
                                                                                                                                            Vũ Bé
                                                                                                                            (Theo các tài liệu lịch sử)
(CÒN NỮA)

Tin cùng chuyên mục