Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Tổng bộ Việt Minh 

Là cơ quan thường trực của Mặt trận Việt Minh, có khoảng 20 cán bộ. Đồng chí Hoàng Quốc Việt là Bí thư Tổng bộ Việt Minh; đồng chí Xuân Thủy là Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên truyền Tổng bộ Việt Minh, thường trực tại Tổng bộ. 

Tổng bộ Việt Minh đã ở và làm việc tại nhiều địa điểm tại Tuyên Quang như Đồng Man, Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (1948 - 1949); Bản Tai xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa (1950 - 1951). 

Thực hiện chủ trương của Hội nghị toàn quốc lần thứ ba (khóa I) của Đảng, Tổng bộ Việt Minh đẩy mạnh các hoạt động nhằm tập hợp ngày càng đông đảo hơn nữa các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; kêu gọi toàn dân ủng hộ kháng chiến, phát động các phong trào phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc, đỡ đầu bộ đội; đấu tranh chính trị, vũ trang, binh vận, bãi công, bãi thị ở vùng tạm chiếm. 

Tổng bộ Việt Minh xuất bản báo Cứu quốc. Tờ báo không chỉ là cơ quan ngôn luận của Mặt trận, mà còn làm nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng và Chính phủ. 

Một công việc hết sức quan trọng của Tổng bộ Việt Minh trong giai đoạn 1950 - 1951 là thực hiện Chỉ thị ngày 9-10-1949 của Ban Thường vụ Trung ương về việc hợp nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt. Tổng bộ Việt Minh đã chỉ đạo các cấp Việt Minh chuẩn bị cơ cấu tổ chức, nhân sự, tiến tới thống nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt.                                   

 Vũ Bé
(Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục