Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Mặt trận Liên - Việt 

Tháng 1-1950, Cơ quan Mặt trận Liên - Việt chuyển đến Thiêng Phầy, thôn Nà Bó, xã Kiên Đài. Đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Bí thư Đảng đoàn của Mặt trận Liên - Việt. 

Mặt trận Liên - Việt đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, kêu gọi toàn dân ủng hộ kháng chiến. Các tổ chức trong Mặt trận đã được kiện toàn, củng cố và phát triển ở toàn quốc. Các đoàn thể đã thực sự là cầu nối giữa Đảng và quần chúng. 

Từ ngày 19 đến ngày 24-11-1950, Mặt trận Liên - Việt tổ chức Hội nghị Hòa bình thế giới (Hội nghị Hòa bình ba nước Đông Dương) tại thôn An Quỳnh, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa. Hội nghị đã thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương cùng chung sức chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ hòa bình trên bán đảo Đông Dương. 

Tại thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, các cán bộ cơ quan Mặt trận Liên - Việt tổng hợp tình hình công tác Mặt trận, giúp đồng chí Hoàng Quốc Việt hoàn thiện báo cáo “Củng cố khối đại đoàn kết để chiến thắng” trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt. 

Cuối năm 1952, cơ quan Mặt trận Liên - Việt chuyển đến thôn Chi Liền, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương ở cùng nơi với Ban Thường trực Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.       
                                       

Vũ Bé
 (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục