Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đóng trụ sở tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương từ năm 1948 đến năm 1949. Từ năm 1952 đến năm 1954, chuyển đến thôn Niếng và thôn Cầu, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. 

Cơ quan Tổng Liên đoàn có khoảng 40 người. Ban Chấp hành gồm 21 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Chủ tịch; đồng chí Trần Danh Tuyên làm Tổng Thư ký. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan hệ chặt chẽ với Liên đoàn Lao động thế giới và Liên đoàn Lao động các nước dân chủ nhân dân, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân lao động đối với cuộc kháng chiến của dân tộc ta. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động tập hợp giai cấp công nhân, người lao động thành khối thống nhất ra sức thi đua sản xuất vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng phục vụ kháng chiến; chỉ đạo liên đoàn lao động các tỉnh, các liên khu tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tìm nhiều biện pháp nâng cao đời sống người lao động. Đồng thời tranh thủ sự đoàn kết giúp đỡ của Liên đoàn Lao động thế giới, của công nhân, tổ chức công đoàn các nước góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta đến thắng lợi. 
                     
                                                                                                                  Vũ Bé
                                                                                                 (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục