Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQOL - Báo Cứu quốc

Là tờ báo xuất bản hằng ngày của Tổng bộ Việt Minh đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng. 

Tháng 3-1947, Tòa soạn, Trị sự và Nhà in Báo Cứu quốc chuyển đến thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, làm việc tại đây đến tháng 6-1947 thì chuyển lên Bắc Kạn rồi về Bắc Giang, Thái Nguyên. Cuối năm 1950, Tòa soạn Báo Cứu quốc chuyển đến Làng Thẳm (Bản Khây), xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. Tòa soạn Báo Cứu quốc có khoảng 20 người do đồng chí Xuân Thủy làm Chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Thành Lê là Chủ bút, điều hành trực tiếp tòa soạn. 

Đầu năm 1952, Tòa soạn Báo Cứu quốc chuyển đến thôn Hồng Thái, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.
Nhà Xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật) 

Tháng 10-1950, Nhà xuất bản Sự thật chuyển đến làm việc tại làng Bình, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa. Cuối năm 1950, Ban Huấn luyện do đồng chí Đào Duy Kỳ phụ trách sáp nhập vào Ban Biên tập, đồng chí Đào Duy Kỳ làm Trưởng ban, một thời gian sau đồng chí Minh Tranh làm Trưởng ban. 

Ban Biên tập đã biên dịch một số sách kinh điển của V.I. Lênin như: Các Mác và chủ nghĩa Mác; Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản; Bệnh ấu trĩ “tả khuynh” của những người cộng sản. Biên tập, xuất bản một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Sửa đổi lối làm việc, Thuốc đắng dã tật; sách nghiên cứu và sách lý luận chính trị phổ thông. 

Tháng 2-1951, Nhà xuất bản Sự thật chuyển đến Bản Khây, nay là làng Thẳm, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa phục vụ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Sự kiện lịch sử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II đã chiếm 5 trong 26 đầu sách xuất bản năm 1951. Trong năm Nhà xuất bản Sự thật còn in cuốn Tỉnh ủy bí mật của Phêđôrốp do Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch. 

Những cuốn sách của Nhà xuất bản Sự thật đã giúp người đọc hiểu rõ đường lối sáng tạo của Đảng ta về cách mạng dân tộc dân chủ, về đường lối kháng chiến kiến quốc, về chiến tranh nhân dân, qua đó động viên cổ vũ tinh thần và hành động cách mạng. 

Tháng 9-1951, Nhà xuất bản Sự thật chuyển đến làm việc tại làng Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Tháng 12-1953, chuyển đến làm việc ở thôn Nà Tè, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn đến tháng 3-1954.                     
                                                                                       Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)
 

Tin cùng chuyên mục