Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQOL - Ban Nghiên cứu Lịch sử - Địa lý - Văn học 

Ngày 2-12-1953, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 34-QĐ/TW thành lập Ban nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học Việt Nam, trực thuộc Trung ương Đảng (gọi tắt là Ban nghiên cứu Sử - Địa - Văn). Ban có nhiệm vụ: sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn những tài liệu về sử học, địa lý và văn học Việt Nam; nghiên cứu và giới thiệu lịch sử, địa lý và văn học nước bạn. Ban Nghiên cứu Sử - Địa - Văn gồm các đồng chí: Trần Huy Liệu, Minh Tranh, Tôn Quang Phiệt, Trần Đức Thảo, Vũ Ngọc Phan, do đồng chí Trần Huy Liệu làm Trưởng ban. Ban chia thành các tổ chuyên môn: Lịch sử cận hiện đại, Văn học, Địa lý và Phiên dịch Hán Nôm. 

Ban đã tập hợp được lực lượng nghiên cứu từ Việt Bắc đến Khu III, Khu IV và Khu học xá Trung ương gồm các đồng chí: Trần Văn Giàu, Đào Duy Anh, Nguyễn Đổng Chi, Trần Văn Giáp, Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Hoàng Trung Thông... Ban nghiên cứu Sử - Địa - Văn làm việc tại xóm Mới, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đến cuối cuộc kháng chiến. 

Tháng 6-1954, tại Tân Trào, tập san Sử - Địa - Văn ra đời đã kịp thời cung cấp nhiều tài liệu cho một số cơ quan giáo dục, tuyên truyền, huấn luyện, lớp nghiên cứu. 

Ban chú trọng xây dựng thư viện sử, địa, văn, thu thập tư liệu Hán văn, Pháp văn, Việt văn được lưu giữ trong nhân dân, sách báo trong nước, dịch thuật tài liệu nước ngoài, bảo quản các tư liệu quý hiếm thu thập được, nhất là các bản thảo sách, báo làm cơ sở cho công tác nghiên cứu sau này. Ban còn trực tiếp hướng dẫn việc biên soạn sách giáo khoa về các ngành, các trường phổ thông, các công trình nghiên cứu lâu dài. 

Thư viện Trung ương 

Thư viện Trung ương do Văn phòng Trung ương Đảng thành lập cuối năm 1951. Đầu năm 1952, Thư viện tách ra, mang bí danh CP15, làm việc tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào đến tháng 10-1954. 

Cơ quan có 14 cán bộ, nhân viên, do đồng chí Nguyễn Đức phụ trách. Thư viện bảo quản các tài liệu, sách báo phục vụ các ban, ngành thuộc Trung ương Đảng và Chính phủ. Thư viện còn cung cấp sách dạy bình dân học vụ cho nhân dân địa phương.               
                           
                                                                                       Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục