Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951)

Sau một thời gian dài chuẩn bị, tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tiến hành tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng vừa quan tâm đến nội dung vừa chỉ đạo chuẩn bị nơi họp Đại hội sao cho an toàn, chu đáo. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 76 vạn đảng viên của các Đảng bộ Việt Nam, Lào, Campuchia. Đồng chí Tôn Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu cao tuổi nhất đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư đọc Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam với tiêu đề: Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, đề ra nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, xóa bỏ hình thức bóc lột phong kiến, thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”. 

Đại hội thông qua Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam, Chính cương Đảng Lao động Việt Nam, Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 29 đồng chí. Đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng. Đảng quyết định ra hoạt động công khai. 

Kể từ ngày thành lập, đây là lần đầu tiên Đảng ta tổ chức một Đại hội có đông đủ đại biểu các đảng bộ do chọn cử dân chủ từ cơ sở. Đây cũng là đại hội đầu tiên được tiến hành trong nước. Trong cuộc kháng chiến 9 năm chỉ có một lần đại hội Đảng. Cho đến nay, đây là đại hội duy nhất họp ở địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội.                    
                                                                                            Vũ Bé
                                                                            (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục