Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

- Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt

Tại hội trường họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa), từ ngày 3 đến ngày 7-3-1951, Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt được tiến hành với sự tham gia của đại biểu Đảng Lao động Việt Nam, đại biểu Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn, Nông dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu quân đội, đại biểu các tôn giáo. 

Sáng ngày 3-3-1951, trước giờ khai mạc Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, Đảng Lao động Việt Nam đã làm lễ ra mắt đại biểu nhân dân Việt Nam. 

Đại hội đã nhất trí thông qua quyết định thống nhất hai tổ chức Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) và Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt) thành Mặt trận Liên - Việt. Mặt trận bao gồm tất cả các đoàn thể, tôn giáo, đảng phái, nhằm kết chặt khối đại đoàn kết toàn dân. Đại hội thông qua Chính cương, Điều lệ và Tuyên ngôn của Mặt trận. Tuyên ngôn của Đại hội ghi rõ mục đích của Mặt trận Liên - Việt là đánh đuổi thực dân Pháp, can thiệp Mỹ và trừng trị bọn phản quốc, thực hiện nhiệm vụ thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do, phú cường và bảo vệ hòa bình, dân chủ thế giới. Đại hội đã bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự Mặt trận Liên - Việt, bầu Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Mặt trận. 

Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt là bước phát triển mới của chính sách đại đoàn kết đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Hội nghị Liên minh nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia 

Nhằm thực hiện mục đích chung là đoàn kết chặt chẽ, giành độc lập thật sự cho ba dân tộc ở Đông Dương, ngày 11-3-1951, Hội nghị liên minh nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức tại Hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa). Hội nghị gồm đại biểu Mặt trận Dân tộc thống nhất của ba nước (Mặt trận Liên - Việt của Việt Nam, Mặt trận Neo Lào Ítxala, Mặt trận Ítxarắc của Campuchia). 

Hội nghị đã đưa ra Nghị quyết về thành lập Ủy ban liên minh nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, gồm các đồng chí: Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Minh Giám, Xuphanuvông, Nuhắc, Sơn Ngọc Minh, Tuxamút... đại diện cho Mặt trận thống nhất ba nước để thực hiện mục đích và chương trình hoạt động chung, dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tương trợ và tôn trọng chủ quyền của nhau, nhằm mục tiêu đánh đuổi quân xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ, làm cho ba nước hoàn toàn độc lập. 

Đại hội Anh hùng, chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất 

Tại Hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, ngày 1-5-1952, Đại hội Anh hùng, chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được khai mạc để tổng kết phong trào thi đua được phát động từ năm 1948. 

Nói chuyện tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích mục đích, nội dung, ý nghĩa, cách thức của thi đua yêu nước và chỉ rõ: Thi đua là đoàn kết, là yêu nước, là tinh thần quốc tế, góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới, là cải tạo con người. 

Đại hội đã suy tôn 7 Anh hùng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiêu biểu cho phong trào thi đua của cả nước gồm: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.  

                                                                                                       Vũ Bé 
                                                                                     (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục