Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

- Kiểm kê di tích kháng chiến cho thấy Tuyên Quang là địa bàn tập kết của hầu hết các cơ quan, ban, ngành. 

Tuyên Quang còn là nơi đứng chân, nơi ra đời và phát triển lớn mạnh của lực lượng kháng chiến và Chính phủ kháng chiến Lào, của Mặt trận Neo Lào Ítxala; nơi phát triển tình đoàn kết chiến đấu thủy chung Việt - Lào. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II - Sự kiện chính trị quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến - Đại hội đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi được tổ chức tại Tuyên Quang. Theo thông lệ, các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc đều tổ chức ở Thủ đô Hà Nội. Ngoại lệ là Đại hội thành lập tổ chức ở nước ngoài. Với sự kiện này, chứng tỏ nơi tổ chức Đại hội là trung tâm của đất nước vào thời điểm đó. 

Nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế diễn ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, Hội nghị Liên minh nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, Đại hội Anh hùng, chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. 

Nhiều hội nghị, cuộc họp, lớp huấn luyện, tập huấn của các ngành kinh tế, tài chính, hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa, quân sự, công an cũng được tổ chức tại Tuyên Quang. 

Những chiến dịch quân sự lớn: Việt Bắc - Thu Đông 1947, Biên giới 1950, Trung du, Hòa Bình (1952), Tây Bắc, Điện Biên Phủ (1953 - 1954); chính sách quốc phòng (Nghĩa vụ quân sự thời chiến, tổng động viên) được Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tại Tuyên Quang.

Cũng như vậy, chính sách thuế nông nghiệp, chính sách ruộng đất, chủ trương xây dựng nền tài chính quốc gia độc lập; phát triển sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; xây dựng, củng cố nền pháp chế dân chủ nhân dân và bộ máy nhà nước từ Chính phủ đến chính quyền tỉnh, huyện, xã đều được hoạch định từ Tuyên Quang. 

Từ trung tâm An toàn khu, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đặt quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới: Cử đại sứ, đoàn ngoại giao ra nước ngoài, từng bước khẳng định vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Tuyên Quang là đầu mối toàn bộ hoạt động của quốc gia trong cuộc kháng chiến. Những tên đất, tên làng, tên bản: Đồng Man, Lũng Tẩu, Hang Bòng, Phú An, Khuôn Điển, Bến Bình Ca, Cây đa nước Chảy, cùng Mái đình Tân Trào, Hồng Thái, Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê... gắn bó sâu sắc với thế hệ cán bộ, bộ đội những năm tháng kháng chiến chín năm. 

Bộ chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp đặt ra mục tiêu cuộc tấn công Thu Đông năm 1947 là tiêu diệt cơ quan đầu não và chủ lực kháng chiến của ta. Không phải ngẫu nhiên chúng dồn một lực lượng lớn nhằm vào Tuyên Quang - trung tâm An toàn khu. 
Nhân dân Tuyên Quang tự nguyện hy sinh tài sản, nhà cửa, triệt để tiêu thổ kháng chiến, thực hiện “vườn không nhà trống”, đã góp phần ngăn cản, làm chậm bước tiến và gây khó khăn cho quân địch. 
                       

                                                                                                                             (CÒN NỮA)
                                                                                                            Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục