Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 7-10-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra thông tư gửi các Liên khu ủy Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV, Liên khu V và Hà Nội về việc bảo vệ vụ lúa mùa. Trung ương đã yêu cầu các Khu ủy đặc biệt chú ý cùng các Đảng, Đoàn, chính quyền địa phương thực hiện triệt để những quyết định của Hội đồng Chính phủ đã đề ra. 

Ngày 25-10-1950, Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì Hội nghị Thường vụ Trung ương bàn về công việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Dự kiến số lượng đại biểu, số lượng ủy viên Trung ương và thảo luận, cho ý kiến về những văn kiện sẽ trình bày tại Đại hội.     

Ngày 30-11-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Đảng ủy Mặt trận Trần Hưng Đạo. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chỉ định làm Bí thư, đồng thời trực tiếp chỉ huy chiến dịch. 

Ngày 8 và 9-12-1950, tại Văn phòng Tổng Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương đã họp và quyết nghị về công tác tuyên truyền với những nội dung: Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới ở Việt Nam ủng hộ và tuyên truyền nghị quyết của Đại hội hòa bình thế giới lần thứ hai. Chọn ngày 9-1 là ngày đấu tranh của học sinh Việt Nam. 

Ngày 16-12-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 36 - CT/TW Về việc chấn chỉnh công tác thanh vận gửi các cấp bộ Đảng trong tình hình quân địch đang tìm mọi cách lợi dụng thanh niên trong vùng bị tạm chiếm nhằm chia rẽ hàng ngũ thanh niên Việt Nam và tàn sát những thanh niên yêu nước. 

(Còn nữa)               

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục