Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Tổng Bí thư 

Giữa tháng 1-1951, kế hoạch tổ chức Đại hội do đồng chí Trường Chinh và Ban Thường vụ Trung ương Đảng báo cáo lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã được Người đồng ý trong thư gửi cho Đại hội trù bị của Đảng. 

Ngày 18-1-1951, đồng chí Trường Chinh báo cáo trước phiên họp trù bị Đại hội về tình hình chuẩn bị Đại hội. 

Ngày 1-2-1951, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp kiểm điểm lần cuối tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. 

Đầu tháng 2-1951, từ Văn phòng Tổng Bí thư, đồng chí Trường Chinh đi dự Đại hội trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. 

Thôn Phú An, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa (từ tháng 2 đến tháng 3-1951). 

Ngày 11-2-1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Tổng Bí thư Trường Chinh đọc báo cáo Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội (còn gọi là Luận cương cách mạng Việt Nam).

Đồng chí Trường Chinh đã được Đại hội bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Lao động Việt Nam. 

Ngày 3-3-1951, Đảng Lao động Việt Nam chính thức ra mắt quốc dân. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày tôn chỉ, mục đích, chính cương mới của Đảng. 

Trong bài phát biểu về “Chính sách Mặt trận dân tộc thống nhất của Đảng” tại Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, tháng 3-1951, Tổng Bí thư Trường Chinh đã nêu những nhiệm vụ trước mắt của Mặt trận ở Việt Nam, đồng thời chỉ rõ mối quan hệ giữa các Mặt trận Dân tộc thống nhất ở Đông Dương. Đồng chí xác định: Mặt trận ở mỗi nước có tổ chức độc lập của mình, nhưng hoạt động theo một cương lĩnh tối thiểu chung chống đế quốc, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tương trợ, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 

Trung tuần tháng 3-1951, Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương. Hội nghị đã phân tích tình hình và đề ra những nhiệm vụ trước mắt, quyết định những vấn đề quân sự, kinh tế tài chính, bảo vệ hòa bình thế giới, về bộ máy và lề lối làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Kiểm tra, Trung ương Cục miền Nam, các cơ quan giúp việc Trung ương và lề lối lãnh đạo. 

Đồng Man, Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (lần thứ hai, từ tháng 4-1951 đến cuối năm1953). 

Ngày 16-4-1951, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Trường Chinh ký ban hành Nghị quyết về việc lập các ban và tiểu ban giúp việc. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, cuối năm 1951, Văn phòng Tổng Bí thư đã thành lập thư viện có tên bí danh là CP-15 để lưu giữ những tài liệu quý hiếm, là những tác phẩm kinh điển của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin. 

Tiếp tục hoàn chỉnh và cụ thể đường lối kháng chiến, kiến quốc trong năm 1951-1952. Từ ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và ra Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ chung và về nhiệm vụ quân sự trước mắt.        

(Còn nữa)

 Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục