Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Tổng Bí thư 

Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ ngày 22 đến ngày 28-4-1952, đồng chí Trường Chinh đã trình bày báo cáo Mặt trận Dân tộc thống nhất và vấn đề đại đoàn kết. Báo cáo nhấn mạnh nâng cao vai trò lãnh đạo và tác phong công tác của Đảng đối với Mặt trận, tăng cường tập hợp mọi lực lượng dân tộc và dân chủ vào một Mặt trận thống nhất để kháng chiến, xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, phú cường. 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày 25 đến ngày 30-1-1953, Tổng Bí thư Trường Chinh đọc báo cáo nêu rõ mục đích, ý nghĩa, phương châm, phương pháp và kế hoạch thực hiện chính sách cải cách ruộng đất.

Thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn (từ cuối năm 1953 đến tháng 8-1954). 

Cuối năm 1953 đầu năm 1954, Bộ Chính trị thông qua phương án tác chiến tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 

Ngày 1-1-1954, Bộ Chính trị đã thành lập cơ quan lãnh đạo và chỉ huy chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch. 

Ngày 8-2-1954, Bộ Chính trị ra Chỉ thị động viên quân đội và nhân dân tiếp tục đánh giặc và phục vụ tiền tuyến. Ngày 22-2-1954, Tổng Bí thư Trường Chinh thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành chỉ thị Ra sức phá tan mưu mô đẩy mạnh chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp - Mỹ. Sau khi đợt 1 (từ 13 đến 17-3-1954) của chiến dịch kết thúc thắng lợi, ngày 18-3-1954 Tổng Bí thư Trường Chinh chỉ thị Về việc mở rộng tuyên truyền những chiến thắng của quân ta ở Điện Biên Phủ. 

Ngày 20-3-1954, để đợt 4 cuộc vận động phát động quần chúng giảm tô tiếp tục được mở rộng và tác động tích cực hơn nữa đến cuộc chiến đấu của quân, dân ta ngoài mặt trận, Tổng Bí thư Trường Chinh đã ký chỉ thị Về mấy vấn đề cần chú ý trong phát động quần chúng giảm tô đợt 4. 

Ngày 19-4-1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết Về tiếp tục thấu triệt phương châm đánh chắc, tiến chắc, đề cao quyết tâm tích cực giành toàn thắng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa II (mở rộng) họp tại Kim Quan, từ ngày 15 đến ngày 17-7-1954), sau báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày báo cáo “Để hoàn thành nhiệm vụ mới và hoàn thành công tác trước mắt”. Hội nghị đã tập trung xem xét đánh giá tình hình mới và vạch ra phương châm, chính sách và sách lược mới của cách mạng Việt Nam. Đây là hội nghị sau cùng của Trung ương Đảng tại chiến khu Việt Bắc.          

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục