Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tháng 6-1949, đồng chí Phạm Văn Đồng từ Nam Trung Bộ trở lại Tuyên Quang nhận công tác mới, được bổ sung là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Phiên họp Hội đồng Chính phủ từ ngày 25 đến ngày 27-7-1949, đồng chí được cử làm Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối cao. 

Trên cương vị Phó Thủ tướng, đồng chí thay Chủ tịch Hồ Chí Minh điều hành công việc của Chính phủ và cùng đồng chí Phan Mỹ điều hành Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ, lo những vấn đề về kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, canh nông, về văn hóa, xã hội, tổ chức, nhân sự, ngoại giao, nhất là vấn đề xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân. 

Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ở và làm việc tại nhiều địa điểm trên đất Tuyên Quang như: huyện Sơn Dương gồm các xã Bình Yên (1949), Tân Trào (1950-1953); huyện Chiêm Hóa bao gồm các xã Kiên Đài (cuối 1950, đầu năm 1951), Kim Bình (tháng 2 đến tháng 3-1951); huyện Yên Sơn: xã Kim Quan (1954). 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí Phạm Văn Đồng được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương. Đồng chí còn đảm nhận các nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Tiểu ban Miên - Lào, thành viên Ban Tuyên huấn Trung ương. 

Ngày 11-3-1951, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Hội nghị Liên minh nhân dân ba nước Việt - Miên - Lào bầu vào Ủy ban Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào.          

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục