Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Đầu năm 1953, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Đảng và Chính phủ phân công chuẩn bị và là một trong những đồng chí chỉ đạo cuộc vận động “Phóng tay quần chúng triệt để thực hiện giảm tô và tiến hành cải cách ruộng đất”.

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II), tháng 1-1953, đồng chí trình bày dự thảo báo cáo “Cương lĩnh về chính sách ruộng đất của Đảng”. Bản dự thảo được Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ năm, tháng 11-1953 thảo luận, bổ sung và trở thành Cương lĩnh của Đảng về vấn đề ruộng đất. 

Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa I (12-1953), đồng chí trình bày dự thảo Luật cải cách ruộng đất và được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Tháng 9-1953, Bộ Chính trị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong Chiến lược Đông - Xuân 1953-1954. Hội đồng Chính phủ quyết định thành lập “Hội đồng cung cấp Mặt trận” do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch. Hội đồng cung cấp có nhiệm vụ chỉ đạo việc tiếp tế cho tiền tuyến của các cơ quan kho thóc, y tế, mậu dịch; lo công tác vận tải và dân công, huy động tối đa sức người, sức của cho các trận đánh lớn trên chiến trường. 

Từ Kim Quan, tháng 3-1954, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng - Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã lên đường tham dự Hội nghị Giơnevơ. 

(Còn nữa)

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục