Ngăn chặn “chạy khen thưởng”

Do sùng bái chủ nghĩa hình thức, cùng những toan tính khác, công tác khen thưởng có lúc, có nơi đã bị lợi dụng, là bình phong cho cá nhân, tập thể ...

Tin xem nhiều