Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - cú huých phát triển nông nghiệp nông thôn