Tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung, cách ly xã hội, địa bàn bị phong tỏa