Kết quả nổi bật của Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2017 - 2022