Công bằng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước

- Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định trong Luật Tài nguyên nước và Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, ngày 17-7-2017 của Chính phủ. Đây được coi là công cụ quan trọng trong khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ được nguồn nước khai thác, nhất là hướng tới sự công bằng trong sử dụng nguồn tài nguyên nước.

Theo Trung tâm nước, Sở Tài nguyên và Môi trường, Nghị định được xây dựng với chủ trương cụ thể hóa quan điểm tài nguyên nước là tài sản của Nhà nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, người khai thác, sử dụng tài sản của Nhà nước cần phải nộp tiền để bảo đảm công bằng trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nước. Đồng thời, cũng là một trong những nguồn thu quan trọng vào ngân sách Nhà nước, góp phần để bảo đảm cho hoạt động bảo vệ tài nguyên nước, cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước, giám sát hoạt động khai thác nước và các hoạt động phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang là một trong những đơn vị đã được tỉnh
cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 
Ảnh: Hải Hương.

Ông Trần Vũ Hưng, Phó trưởng Phòng Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 82/2017/NĐ-CP thì các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước gồm các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất thuộc một trong các trường hợp: Đối với khai thác nước mặt gồm khai thác nước mặt để phát điện, khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi. Đối với khai thác nước dưới đất: Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác nước dưới đất để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20 m3/ngày đêm.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản gửi các tổ chức khai thác tài nguyên nước thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đề nghị thực hiện kê khai và nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền theo quy định. Tính đến thời điểm tháng 9-2019, trên địa bàn tỉnh đã có 68 công trình được thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền phê duyệt gần 210 tỷ đồng, trong đó thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường là 5 công trình với số tiền trên 201 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát và đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước lập hồ sơ kê khai trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đồng thời sẽ xử lý các trường hợp không thực hiện việc kê khai và nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục