Linh hoạt, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách

- Năm 2021, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự giám sát của HĐND tỉnh trong việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự phấn đấu tích cực của đội ngũ cán bộ ngành tài chính trong thực hiện mục tiêu kép “vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Lãnh đạo Sở Tài chính tặng quà Chốt kiểm dịch Đội Bình (Yên Sơn).

Ngay từ đầu năm, ngành đã chủ động tham mưu tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách nhà nước để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các quyết định của UBND tỉnh; tham mưu thực hiện phân bổ dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo khớp đúng với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính hướng dẫn, HĐND quyết định, UBND tỉnh giao. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 chủ động, chặt chẽ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách, bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

Nhờ thế, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 106% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 65,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra và bằng 109,3% so với năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 100,3% dự toán, bằng 105,3% so với năm trước, trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng phân cấp đạt 103,1% dự toán, bằng 105,4% so với năm trước. Một số khoản thu ước đạt và vượt dự toán giao như Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thuế bảo vệ môi trường; lệ phí trước bạ; thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác…

Công tác điều hành chi ngân sách địa phương đáp ứng đầy đủ các nội dung chi đã được bố trí trong dự toán được duyệt cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó, năm 2021 ngoài chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2021, ngành tài chính đã thực hiện cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại khác của năm để bổ sung nguồn phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cán bộ Sở tài chính trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: Thành Công

Theo đồng chí Hà Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, năm 2021 là một năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhất là những tháng cuối năm. Ngay từ đầu năm Sở Tài chính đã chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và UBND các địa phương nguồn kinh phí đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021, Quỹ dự trữ Tài chính và các nguồn vốn hợp pháp khác để chi thực hiện phòng chống dịch Covid-19 như chi mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, tiêm vắc xin phòng Covid-19, kinh phí đảm bảo chế độ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch là gần 140 tỷ đồng, trong đó đã bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh là trên 51,6 tỷ đồng; từ nguồn Quỹ dự trữ tài chính là trên 77,6 tỷ đồng.

Năm 2022 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 1-9-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Xác định mục tiêu ngân sách nhà nước năm 2022 là hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, Sở Tài chính tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, từng bước tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công. Đồng thời, quản lý điều hành ngân sách theo hướng tiết kiệm, có hiệu quả gắn với thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung, nhiệm vụ được giao; huy động và bố trí nguồn lực thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục