Tăng thu, giảm chi, điều hành hiệu quả tài chính ngân sách

- Trước những khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, Sở Tài chính đã chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Đại hội Chi bộ Quản lý Ngân sách lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2025. 

Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã bám sát các nghị quyết của Chính phủ, sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động đề xuất các giải pháp tài chính-ngân sách.  Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có các văn bản chỉ đạo để các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tập trung vào công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chỉ đạo khai thác, nuôi dưỡng nguồn để tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Trong đó, ngành đã tham mưu UBND tỉnh giao trong dự toán đầu năm cho các huyện, thành phố và các đơn vị dự toán kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội để chủ động thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn đảm bảo kịp thời, chặt chẽ và đúng quy định.

Trong năm 2022, để hướng dẫn UBND huyện, thành phố thực hiện dự toán năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương theo đúng dự toán được duyệt, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng ngân sách trong thực hiện dự toán năm 2022 theo quy định với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán đã được HĐND tỉnh phê duyệt. Đặc biệt ngày 10/9/2022, Sở Tài chính đã ban hành Công văn về thực hiện nhiệm vụ về tài chính - ngân sách và rà soát các nhiệm vụ chi những tháng cuối năm 2022 gửi UBND các huyện, thành phố để hướng dẫn một số nội dung về điều hành dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2022.

Đơn vị chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu Ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời triển khai một số nội dung tại Quyết định 468/QĐ-UBND tới UBND các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện...

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính thăm, tặng quà cho gia đình thương binh Nông Hoàng Vụ, thôn Vá, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên.

Chi ngân sách nhà nước cũng được quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngay từ khâu lập dự toán đầu năm và trong quá trình thực hiện.

Căn cứ dự toán chi ngân sách địa phương được UBND tỉnh giao, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện phân bổ và giao dự toán chi ngân sách địa phương bảo đảm về thời gian theo quy định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Các huyện, thành phố thực hiện tiết kiệm chi 10% để thực hiện cải cách tiền lương giai đoạn 2022-2025 theo quy định của Bộ Tài chính với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Bên cạnh đó các huyện, thành phố còn thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực tăng chi đầu tư phát triển theo đúng chủ trương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xác định năm 2023 là năm tăng tốc trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Sở Tài chính xây dựng nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tập trung thực hiện Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Ngành cùng với các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển nguồn thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hàng năm tăng thu so với dự toán được giao, đặc biệt là tăng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, từng bước tăng tỷ trọng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp trên tổng chi ngân sách địa phương. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành; Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy cung ứng dịch vụ công theo hướng thị trường và xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục