Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 (tính đến ngày 15/9)

- Từ ngày 15/9, Báo Tuyên Quang Online mở Chuyên mục “Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023”.

Chuyên mục sẽ cập nhật tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hàng ngày của các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 37 đơn vị chủ đầu tư các công trình dự án.

Tính đến ngày 15/9/2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 27,8%, thấp hơn với tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước.

 Đối với các Sở, ngành cấp tỉnh

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên mức trung bình toàn tỉnh gồm:

- Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài, giải ngân đạt 91,4%;

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, giải ngân đạt 84,1%;

- Sở Giáo dục và Đào tạo, giải ngân đạt 51,3%.

- Sở Giao thông vân tải, giải ngân đạt 37,9%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giải ngân đạt 35,8%.

- Sở Y tế, giải ngân đạt 34,3%.

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt dưới mức trung bình toàn tỉnh gồm:

- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải ngân đạt 20%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN, giải ngân đạt 16,7%.

- Sở Xây dựng, giải ngân đạt 4,6%.

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang, giải ngân đạt 1%.

Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Các huyện có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên mức trung bình toàn tỉnh gồm:

- Huyện Chiêm Hóa, giải ngân đạt 55,4%.

- Huyện Na Hang, giải ngân đạt 43,8%.

- Huyện Sơn Dương, giải ngân đạt 42,4%.

- Huyện Lâm Bình, giải ngân đạt 29,5%.

Các huyện, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt dưới mức trung bình toàn tỉnh gồm:

- Huyện Yên Sơn, giải ngân đạt 24,8%.

- UBND thành phố Tuyên Quang, giải ngân đạt 21,3%.

- Huyện Hàm Yên, giải ngân đạt 9,2%.

Tin cùng chuyên mục