Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 tính đến ngày 19 - 9, đạt 29,65% kế hoạch

- Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt 2.062,163 tỷ đồng/6.954,567 tỷ đồng, bằng 29,65% kế hoạch, tăng 0,05% so với kỳ báo cáo ngày 18 tháng 9 năm 2023, giá trị giải ngân tăng thêm 3,234 tỷ đồng;

Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước (14 đơn vị) gồm:

Đối với Sở, ban, ngành cấp tỉnh (11 đơn vị)

- Báo Tuyên Quang đạt 99,6%.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 97,7%.

- Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài đạt 91,4%.

- Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh đạt 87,4%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT đạt 84,1%.

- Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh đạt 82,6%.

- Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đạt 59,5%.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 51,3%.

- Công an tỉnh đạt 42,7%.

- Sở Giao thông Vận tải đạt 42,6%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 42,2%.

 Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (03 đơn vị)

- Huyện Chiêm Hóa đạt 57,1%.

- Huyện Na Hang đạt 43,8%.

- Huyện Sơn Dương đạt 42,9%.

Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước (13 đơn vị).

 Đối với sở, ban, ngành cấp tỉnh (09 đơn vị)

- Sở Công Thương đạt 35,2%.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đạt 34,6%.

- Sở Y tế đạt 34,3%.

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%.

- Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 23,1%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 17,8%.

- Sở Tài chính đạt 17%.

- Sở Xây dựng đạt 4,6%.

- Trường Cao đẳng nghề đạt 1%.

 Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (04 đơn vị)

- Huyện Lâm Bình đạt 29,5%.

- Huyện Yên Sơn đạt 24,9%.

- UBND thành phố Tuyên Quang đạt 21,3%.

- Huyện Hàm Yên đạt 9,5%.

 Một số chủ đầu tư có giá trị giải ngân tăng hơn so với kỳ báo cáo ngày 18/9/2023 (02 đơn vị)

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN, tăng 0,48%, giá trị giải ngân tăng thêm 1,145 tỷ đồng.

- Huyện Hàm Yên tăng 0,1%, giá trị giải ngân tăng thêm 1,389 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị còn lại giá trị giải ngân không tăng so với kỳ báo cáo ngày 18/9/2023

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục