Tuyên ngôn Độc lập: Thời khắc lịch sử và ý nghĩa trường tồn