10 dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2022