Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.