Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh