Lịch trình di chuyển của ca nhiễm Covid-19 đầu tiên