Mục tiêu của Tuyên Quang khi sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố