Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số

- Ngày 15/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (Khóa XVII) đã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.