Sửa chữa, xây dựng mới 1.079 phòng học, phòng khu hiệu bộ và nhà vệ sinh cho năm học 2019 - 2020