Từ năm 2013 đến 2018, Chỉ số PCI của Tuyên Quang tăng 29 bậc