Giới thiệu: Những tiếng Then kỳ bí

- Nhìn lại 1 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Báo Tuyên Quang giới thiệu loạt bài về sức sống của Then và những bài học của Tuyên Quang trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.