Nỗ lực thực hiện tốt hơn Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ trong phát triển đô thị bền vững

Phối hợp chặt chẽ, nỗ lực thực hiện hiệu quả, tốt hơn Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ trong phát triển đô thị bền vững. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được tổ chức sáng 30/11 tại Trụ sở Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Xây dựng đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế. Hội nghị do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ Xây dựng tổ chức, được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ này.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn các đại biểu, đối tác quốc tế có mặt tham dự hội nghị này; nêu rõ, sau khi Nghị quyết 06 được ban hành, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng xây dựng Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Quá trình tổ chức thực hiện đặt ra vấn đề quan trọng là chúng ta cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng chương trình, kế hoạch cho từng cấp, từng ngành để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, giải quyết các vấn đề, điểm nghẽn về đô thị; phát triển tầm nhìn đô thị cho đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phục vụ mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng cảm ơn Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng đã tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo để có được các tài liệu cần thiết. Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 được tổ chức trong tháng chào mừng Ngày đô thị Việt Nam 8/11, cũng là Ngày Đô thị hóa Thế giới - mang nhiều ý nghĩa quan trọng.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu của Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022 nhằm tiếp tục quán triệt sâu rộng những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và tinh thần quan trọng của Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06 nêu trên; tổ chức trong tháng chào mừng Ngày Đô thị Việt Nam (ngày 8/11), Hội nghị nhắm đến mục tiêu nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của Nghị quyết cũng như Chương trình hành động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện Nghị quyết hiệu quả, thực chất.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung chính, quán triệt sâu sắc để tìm ra giải pháp thực hiện tốt Chương trình hành động, nhất là trong bối cảnh đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế; điều này đặt ra vấn đề quy hoạch tốt, xây dựng tốt, quản lý tốt đô thị, tầm vóc đô thị phát triển như thế nào theo hướng xanh, bền vững, bao trùm, trên cơ sở đó chúng ta mới đề ra nhiệm vụ, giải pháp để các cấp các ngành, địa phương đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, triển khai thực hiện Nghị quyết tốt hơn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ, Ban Kinh tế Trung ương thấy rằng, Chương trình hành động 148 được xây dựng với cách tiếp cận cụ thể, sáng tạo nhằm tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết Nghị quyết 06. Chương trình hành động khi được triển khai đồng bộ sẽ kịp thời thể chế hóa những chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết 06.

Đồng chí cho rằng, cùng với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện quyết liệt của các ban, bộ, ngành và địa phương… chúng ta sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 148 của Chính phủ.

Chương trình hành động 148 của Chính phủ đã cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như được nêu trong Nghị quyết 06. Để có thể triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 148 của Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương đề nghị cần chú trọng đến một số nội dung trọng tâm gắn với những nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể sau:

Một là, cần xác định rõ khâu quyết định và tạo nên sự đột phá, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị hiệu quả, bền vững trước hết là công tác quy hoạch đô thị; cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tổ chức quản lý có hiệu quả công tác quy hoạch trong quá trình phát triển đô thị.

Hai là, về kết cấu hạ tầng đô thị, Nghị quyết 06 xác định mục tiêu tổng quát là “kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại”. Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị bền vững, hiệu quả là yêu cầu cấp thiết, đồng thời cũng là nhiệm vụ phức tạp, hết sức khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực đất nước còn hạn chế. Việc đầu tư phát triển hạ tầng cần có trọng tâm, trọng điểm gắn với hiệu quả khai thác, sử dụng…

Ba là, bên cạnh việc phát triển từng đô thị, phải chú trọng đến phát triển hệ thống đô thị bền vững và đồng bộ về mạng lưới để nâng cao hiệu quả chung của các đô thị.

Bốn là, cần quan tâm hoàn thiện chính quyền đô thị song song với nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị, chú trọng phát triển kinh tế đô thị trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Chương trình hành động của Chính phủ đã cụ thể hóa bằng 5 nhiệm vụ chủ yếu và 33 nhiệm vụ cụ thể gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết 06. Cụ thể các nhiệm vụ chủ yếu là: Thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành. Xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 33 nhiệm vụ cụ thể theo 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, trong đó có 19 nhiệm vụ về xây dựng cơ chế, chính sách, đề án, văn bản quy phạm pháp luật do các bộ ngành và địa phương triển khai thực hiện và 14 nhiệm vụ về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là căn cứ để các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng bộ, cơ quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu đạt được cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06/NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm thống nhất và tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ.

Quan điểm chỉ đạo và nội dung Nghị quyết 06/NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06 đã đưa ra các định hướng mới mang tính chiến lược cho công tác quản lý và phát triển đô thị với các nhiệm vụ và giải pháp hết sức bao quát, toàn diện nhưng cũng rất cụ thể nhằm quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững trong những năm tới. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và với quyết tâm triển khai thực hiện của các bộ, ngành Trung ương, các chính quyền địa phương, đô thị Việt Nam sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đáp ứng yêu cầu bền vững trong giai đoạn tới, xứng đáng với vai trò, vị trí quan trọng của đô thị.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục