Sẽ có kiểm tra đột xuất về thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành văn bản số 48/KH-UBND ngày 5/3/2024 về Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Trung tâm Khai thác vận chuyển thuộc Bưu điện tỉnh đi đầu trong thay đổi lề lối, tác phong làm việc.

Thông qua kiểm tra để đánh giá tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức.

Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực; phát hiện những tồn tại, khuyết điểm, khó khăn, bất cập; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp xử lý.

Theo văn bản đối tượng kiểm tra gồm: Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn). Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Thành phần Đoàn Kiểm tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, gồm: Trưởng đoàn là 1 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (theo sự phân công), Phó Trưởng đoàn là đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ và các thành viên.

Sẽ có 2 hình thức gồm kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất không thông báo trước đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức.

Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập biên bản kết quả làm việc; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra (có các minh chứng bằng hình ảnh, video clip kèm theo...) và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

Đối với kiểm tra đột xuất phải báo cáo mỗi quý một lần trước 5 ngày diễn ra kỳ họp tháng cuối quý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với kết quả kiểm tra theo kế hoạch phải báo cáo kết quả kiểm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng một lần vào tháng 6 và tháng 12 và trước 5 ngày diễn ra kỳ họp tháng 6 và kỳ họp tháng 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra tại cơ quan, đơn vị….               

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục