Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-STNMT ngày 06/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Chức danh thi tuyển

Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

2. Đối tượng tham gia thi tuyển

2.1. Nhân sự tại chỗ (đang công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường)

- Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đã được phê duyệt có nhu cầu bổ nhiệm.

- Công chức, viên chức được quyền không tham gia dự tuyển khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Không đủ sức khỏe dự tuyển (đang mắc bệnh hiểm nghèo; đang mất khả năng nhận thức; bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận);

+ Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

+ Công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.

- Trường hợp công chức, viên chức không thuộc đối tượng được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, nếu không đăng ký tham gia dự tuyển, thì hằng năm khi rà soát lại danh sách quy hoạch cán bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

2.2. Nhân sự từ nơi khác

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được quyền đăng ký thi tuyển.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; và quy định khung năng lực theo Danh mục vị trí việc làm (Ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường; phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Văn phòng Đăng ký đất đai).

4. Trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức thi tuyển, xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển

Thực hiện theo quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3 mục V, Phần thứ ba Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

5.1. Hồ sơ dự tuyển

- Người tham gia dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào chức danh thi tuyển.

- Hồ sơ dự tuyển gồm:

(1) Đơn đăng ký dự tuyển.

(2) Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6 chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

(3) Bản sao Giấy khai sinh.

(4) Bản tự kiểm điểm của cán bộ, công chức, viên chức trong 03 năm công tác gần nhất.

(5) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực theo yêu của chức danh thi tuyển. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

(6) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.

(7) Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người tham gia dự tuyển và gia đình người tham gia dự tuyển.

(8) Bản báo cáo hoặc kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức.

(9) Nhận xét, đánh giá của cấp ủy cơ sở nơi người dự tuyển đang công tác.

(10)  Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất.

(11) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

(12) Trường hợp người tham gia dự tuyển là nhân sự từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho phép dự tuyển.

(13) Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền.

(14) Văn bản phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

4.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/3/2023 đến hết ngày 30/3/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

5. Tổ chức thi tuyển

Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Tuyên Quang điện tử; Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Mạnh Duyệt

Tin cùng chuyên mục