Thúc đẩy cho vay tiêu dùng, ngăn ngừa tín dụng đen