Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đến ngày 29 tháng 9 đạt 34,86% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang: 2.424.133/6.954.567 triệu đồng, đạt 34,86% kế hoạch, tăng 0,46% so với kỳ báo cáo ngày 28/9/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 35.036 triệu đồng. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình cả nước là 51,38% kế hoạch vốn được giao.

Công trình xây dựng Nhà công vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Toàn tinh có 16 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước, còn lại 17 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước gồm:

- Sở Giao thông vận tải đạt 48,8%

- Công an tỉnh đạt 48,5%

- Sở Y tế đạt 42,6%

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đạt 37,8%

-  Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 23,1%

- Sở Tài chính đạt 20,7%

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 20,2%

- Văn phòng Tỉnh ủy đạt 7,6%

- Sở Xây dựng đạt 4,7%

- Trường Cao đẳng nghề đạt 1%

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 0,8%

- Hguyện Sơn Dương đạt 45,9

- Huyện Lâm Bình đạt 33,3%

- Huyện Yên Sơn đạt 26,8%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 23,9%

- Huyện Hàm Yên đạt 10,33%.

Trong ngày có 12 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân; trong đó có 2 đơn vị có số tiền giải ngân cao: Sở Giao thông - Vận tải giá trị giải ngân tăng thêm 14.232 triệu đồng; huyện Na Hang giá trị giải ngân tăng thêm 8.843 triệu đồng. Còn lại 10 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 28/9/2023, gồm:

 - Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang tăng 3,4%, giá trị giải ngân tăng thêm 883 triệu đồng

- Sở Giáo dục và Đào tạo tăng 3,4%, giá trị giải ngân tăng thêm 3.003 triệu đồng

- Sở Công Thương tăng 20,8%, giá trị giải ngân tăng thêm 2.004 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN, tăng 0,4%, giá trị giải ngân tăng thêm 900 triệu đồng.

- Huyện Chiêm Hóa tăng 0,2%, giá trị giải ngân tăng thêm 341 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương tăng 0,5%, giá trị giải ngân tăng thêm 1.460 triệu đồng.

- Huyện Lâm Bình tăng 0,2%, giá trị giải ngân tăng thêm 572 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn tăng 0,3%, giá trị giả ngân tăng thêm 1.337 triệu đồng.

- Huyện Hàm Yên tăng 0,05%, giá trị giải ngân tăng thêm 672 triệu đồng.

- Thành phố Tuyên Quang tăng 0,3%, giá trị giải ngân tăng thêm 1.135 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục