Những điểm mới của tổng điều tra kinh tế năm 2021

- Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin về cơ sở kinh tế, sự nghiệp, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó xây dựng dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội. Để nắm rõ hơn, Báo Tuyên Quang online đã phỏng vấn ông Vũ Tuấn Hà, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh.
Video không hợp lệ