Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước

TQĐT - Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2008 là lời động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong bất kỳ hoàn cảnh nào hãy hăng hái thi đua để góp phần xây dựng Tổ quốc.

Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất, Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước; phần thứ hai, một số bài viết chọn lọc về phong trào Thi đua yêu nước; phần thứ ba gồm một số văn kiện của Đảng về Thi đua yêu nước. Mở đầu cuốn sách đã trích Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết ngày 11-6-1948.

Lời kêu gọi rất ngắn gọn nhưng đầy đủ, khích lệ, hiệu triệu tất cả các tầng lớp nhân dân từ già đến trẻ, từ giàu đến nghèo, từ sỹ, nông, công, binh hãy cùng thi đua vì mục tiêu: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Trong đó, Bác thể hiện niềm tin tất thắng: “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi”.

Tiếp theo là những lá thư, bài viết của Bác Hồ về thi đua yêu nước. Bác luôn quan tâm, động viên đồng bào, chiến sỹ hăng say thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Nơi nào làm tốt Bác có thư khen, khích lệ; nơi nào làm chưa tốt bác chỉ rõ hạn chế và động viên cố gắng thi đua cho tốt. Sự quan tâm đặc biệt của Bác đến phong trào Thi đua yêu nước đã giúp mỗi người dân hiểu hơn về ý nghĩa của việc thi đua và tích cực tham gia phong trào. 

Cụ thể hóa Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ đã có nhiều văn bản để đẩy mạnh hơn nữa phong trào Thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đó là: Chỉ thị của Trung ương Đảng phát động phong trào thi đua ái quốc năm 1948; Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương về sửa chữa những khuyết điểm trong việc lãnh đạo thi đua ái quốc tháng 10-1948; Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 22-12-2007 của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2008)... 

Và đến nay, đã tròn 70 năm Người ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vẫn đang nỗ lực thực hiện lời dạy của Người tích cực thi đua để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huyền Linh

Tin cùng chuyên mục