Vượt nắng, thắng mưa đảm bảo tiến độ các công trình