Phát triển đội ngũ trí thức

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng mừng. Trong 10 năm, đội ngũ trí thức của tỉnh có sự lớn mạnh về chất lượng và số lượng, trong đó có nhiều trí thức thuộc các lĩnh vực đã phát huy được năng lực, sở trường, có những đóng góp tích cực cho cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo Tuyên Quang giới thiệu loạt bài viết về vấn đề này.

Bài 1: Quan tâm thu hút, đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Nhờ vậy, trong 10 năm, đội ngũ trí thức của tỉnh đã có bước phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Thạc sỹ Lưu Hà Diệp được thu hút về công tác tại tỉnh năm 2012, hiện là giáo viên môn Vật lý,
trường THPT Chiêm Hóa hướng dẫn học sinh lớp 12C4 làm bài tập.

Ban hành cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp

Ngay sau khi Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) được ban hành, Ban Chấp hành Tỉnh ủy (khóa XIV) đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27-10-2008 để thực hiện Nghị quyết. Tiếp theo đó, xây dựng Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 15-4-2009 thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 2-2-2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13-5-2011 về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020… Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, kế hoạch và các văn bản khác để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. 

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch, chương trình… thực hiện Nghị quyết số 27 và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết. Trong đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2001/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 về cơ chế hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học công nghệ về tỉnh công tác và cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ; Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 16-12-2011 thay thế cho Nghị quyết số 08 về chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ; Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về cơ chế, chính sách thu hút giảng viên có trình độ cao và khuyến khích sinh viên cho trường Đại học Tân Trào…

Nghị quyết số 47 của HĐND tỉnh quy định rõ, đối với những người có học hàm, học vị cao tình nguyện và cam kết về tỉnh công tác từ 5 năm trở lên được hỗ trợ 1 lần bằng tiền khi mới nhận công tác: Đối với chuyên khoa cấp I ngành y tế bằng 45 lần mức lương tối thiểu, thạc sỹ 45 lần mức lương tối thiểu, tiến sỹ 60 lần mức lương tối thiểu… Đối với sinh viên mới tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các trường đại học công lập, tình nguyện và cam kết về công tác theo sự phân công của tỉnh từ 5 năm trở lên, được hỗ trợ 1 lần bằng tiền khi mới nhận công tác: Tốt nghiệp loại khá 30 lần mức lương tối thiểu, tốt nghiệp loại giỏi 40 lần mức lương tối thiểu; đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ đến làm việc tại tỉnh được các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ bố trí chỗ ở phù hợp với thực tế ở địa phương. Nghị quyết cũng quy định rõ mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đi đào tạo sau đại học ở trong nước và nước ngoài (theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm).


Chị Hoàng Thị Hương (ở giữa), cán bộ Văn phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cùng đồng nghiệp thẩm định hồ sơ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Tiến sỹ Ngữ văn Phùng Thị Thanh, quê ở thành phố Việt Trì (Phú Thọ) được thu hút về công tác tại trường Đại học Tân trào từ năm 2015 đến nay theo Nghị quyết số 34 năm 2013 của HĐND tỉnh. Được sự hỗ trợ của tỉnh, sự tạo điều kiện của nhà trường, chị Thanh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị đã có đóng góp rất lớn trong xây dựng phương pháp dạy Tiếng Việt hiệu quả cho du học sinh Lào đang theo học tại trường; bồi dưỡng tiếng Mông cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh... Từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 - 2018, chị liên tục được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Chị Hoàng Thị Hương, sinh năm 1986, tốt nghiệp loại giỏi ngành Kỹ thuật tài nguyên nước trường Đại học Thủy lợi Hà Nội là một trong 10 trí thức được thu hút vào làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công tác tại Chi cục Thủy lợi, chị đã được tỉnh hỗ trợ số tiền tương đương với 40 tháng lương cơ bản. Trong công việc, chị đã được đơn vị giao nhiệm vụ phù hợp với trình độ được đào tạo, đó là trực tiếp thẩm định hồ sơ về thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, vừa làm, vừa học hỏi, chị đã phát huy được khả năng của mình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, chị được phân công về công tác tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các khóa và nghị quyết, quyết định, kế hoạch… của HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã là tiền đề, cơ sở để các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện thu hút nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Những kết quả đạt được

Kết quả, từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã thực hiện chính sách thu hút đối với 122 người có trình độ cao thuộc danh mục ngành, nghề lĩnh vực thu hút vào công tác tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó, đại học có 116 người, thạc sỹ 4 người và tiến sỹ 2 người với tổng kinh phí thực hiện trên 3,2 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã hỗ trợ đào tạo sau đại học 425 người, với tổng kinh phí trên 12,4 tỷ đồng. 

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình hành động số 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27, trong 10 năm Sở đã thu hút được 10 trí thức về công tác tại đơn vị. Trong đó, 100% trí thức tốt nghiệp Đại học loại khá, giỏi, với tổng số tiền được hỗ trợ trên 311 triệu đồng. Các trí thức được thu hút đều được phân công công tác tại những vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn, vì vậy hầu hết đã phát huy được năng lực, có tinh thần làm việc tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Cùng với công tác thu hút, tỉnh còn luôn quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ trí thức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Điều đó được thể hiện rõ qua việc ban hành các nghị quyết, cơ chế, chính sách về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức. Tỉnh cũng đã ban hành các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn, hàng năm và các văn bản phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm để tổ chức thực hiện. 

Đặc biệt, thực hiện Chương trình hành động số 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ trí thức. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã đào tạo trình độ chuyên môn từ đại học trở lên cho 4.356 người, trong đó tiến sỹ 29 người, thạc sỹ 763 người, đại học 3.410 người, bác sỹ chuyên khoa cấp I và II 154 người; đào tạo trình độ lý luận từ trung cấp trở lên cho 4.711 người, trong đó cử nhân, cao cấp 1.108 người, trung cấp 3.603 người. Sau đào tạo, cán bộ đã phát huy được kiến thức, năng lực, sở trường trong từng vị trí công tác.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27, đội ngũ trí thức của tỉnh không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Hiện nay, toàn tỉnh có 13.625 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, tăng 5.872 người so với năm 2008. Trong đó, về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ 33 người (tăng 29 người), thạc sỹ 1.027 người (tăng 860 người), đại học 12.329 người (tăng 4.884 người); tuổi trẻ dưới 30 tuổi có 5.253 người, chiếm 38,6%; từ 30-50 tuổi có 6.752 người, chiếm 49,59%; trên 50 tuổi có 1.620 người, chiếm 11,81%; nữ có 6.638 người, chiếm 48,84%; dân tộc thiểu số có 4.306 người, chiếm 31,68%; đảng viên có 9.397 người, chiếm 68,96%.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27 và Chương trình hành động số 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết, trong thời gian tới, các cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh về số lượng và chất lượng; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực sáng tạo và đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới và phát triển... Từ đó, phát huy năng lực, thế mạnh của đội ngũ trí thức vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 02020 đã đề ra.              

Bài, ảnh: Huyền Linh

Tin cùng chuyên mục