Đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Nhằm đầu tư đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo; phấn đấu từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, giữa các dân tộc.

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), đã xác định nhiệm vụ phát triển sản xuất, thực hiện công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các giải pháp cụ thể là:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Chú trọng xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phục tráng một số loại giống tốt của địa phương. Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, quy mô sản xuất cho phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác.

Phát triển những cây trồng, vật nuôi có thế mạnh để hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả phù hợp với điều kiện từng vùng. Phát triển ổn định vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công nghiệp; phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại và gia trại đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường. Chú trọng nâng cao năng xuất, chất lượng rừng trồng, phát triển rừng gỗ lớn và mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC nhằm tạo giá trị gia tăng, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm đối với vùng sâu, đặc biệt khó khăn.

Đổi mới nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực và đặc sản của tỉnh. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký nhãn hiệu hàng hóa các sản phẩm nông sản mới và tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý gắn với xây dựng các chuỗi giá trị một số sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường; thực hiện tốt việc dự báo thông tin thị trường để định hướng phát triển sản xuất.

Quan tâm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, trong đó chú trọng thực hiện đối với các hộ dân tộc thiểu số di dân tự do,  vùng có nguy cơ cao về thiên tai, các hộ đang cư trú trong vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Đẩy mạnh thực hiện việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất nhưng không còn quỹ đất để hỗ trợ chuyển nhượng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nghèo, cận nghèo ổn định sinh kế, phát triển sản xuất, tạo việc làm để tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Gắn với việc cung cấp tín dụng ưu đãi với việc hướng dẫn phát triển kinh tế, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các biện pháp, giải pháp tổ chức lại sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và  giải quyết việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo; gắn dạy nghề với đào tạo việc làm đối với lao động nghèo; chú trọng thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề ở các xã, vùng tái định cư, vùng ít đất sản xuất, vùng phải chuyển đổi nghề nghiệp ở các làng nghề, các xã xây dựng nông thôn mới. Tích cực phối hợp tư vấn, giới thiệu và đào tạo điều kiện hỗ trợ xuất khẩu lao động ở những thị trường có thu nhập ổn định, đưa lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; khuyến khích nâng cao khả năng tự đảm bảo an sinh xã hội của người dân. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục