Ghi nhớ lời Người căn dặn

- Cả cuộc đời 79 mùa xuân vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhớ về Bác, là nhớ về hình ảnh một vị lãnh tụ có phong cách rất đỗi bình dị, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Biết bao câu chuyện chân thực và cảm động về tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành biểu tượng văn hóa, đạo đức, văn minh. Di sản tư tưởng ấy có giá trị trường tồn và đang được các thế hệ hôm nay phát huy, học tập và làm theo.

Trong muôn nghìn điều Bác dạy, chúng ta đang phấn đấu thực hiện tốt lời căn dặn cuối cùng của Người trước lúc đi xa: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”; phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng.

Nền tảng tư tưởng đó đang là kim chỉ nam cho mọi hành động, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; vị thế của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao. Ý Đảng hòa quyện với lòng Dân đã và đang tạo thế và lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời Đảng cũng đang quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để “Xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là giải pháp thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Những kết quả đạt được thời gian qua đã góp phần củng cố niềm tin của Dân với Đảng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, nhất là vào thời điểm Đảng ta đang tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kỷ niệm 51 năm ngày Bác đi xa, nhớ Bác, nghĩ về Bác, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong học tập và làm theo Bác, phải thực sự nêu gương về đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân. Để từ đó, xứng đáng là công bộc của Nhân dân như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục