Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã chỉ rõ “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân”.

Đây là một trong những biện pháp hết sức quan trọng nhằm phát huy dân chủ trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa các quần chúng với đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát thực tế đời sống, nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình nhân dân. Việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân sẽ góp phần nâng cao niềm tin trong nhân dân với Đảng, động viên, khích lệ nhân dân tham gia xây dựng Đảng, để đạt được sự thống nhất “ý Đảng, lòng Dân”. Khi chúng ta làm tốt việc dân chủ từ trong Đảng ra quần chúng, thực sự lấy dân làm gốc thì “Quy chế dân chủ ở cơ sở” mới được thực thi nghiêm túc và có chất lượng. Thông qua tiếp xúc, đối thoại với nhân dân sẽ góp phần phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại, bức xúc trong nhân dân.

Có thể khẳng định rằng, niềm tin của nhân dân chính là sự thể hiện rõ nét kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy. Do vậy ở nơi nào việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì lòng tin của nhân dân với cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên ở nơi đó sẽ ngày càng được củng cố và nâng cao. Điều lệ Đảng cũng đã quy định rõ nhiệm vụ của người đảng viên, nhiệm vụ của tổ chức Đảng các cấp là phải thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, đơn vị vẫn xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên, nhất là người có chức có quyền mắc bệnh quan liêu, xa thực tế, xa dân, mất dân chủ... những cán bộ, đảng viên này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng.

Để khắc phục tình trạng trên, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, hơn lúc nào hết việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với nhân dân chính là một trong những biện pháp quan trọng và cần thiết. Làm tốt công tác này sẽ giúp cho các cấp ủy đảng phát hiện và giải quyết nhanh chóng những tồn tại yếu kém ở địa phương, đơn vị mình, củng cố ngày càng vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Sự đồng thuận của nhân dân chính là sức mạnh nội tại vô cùng to lớn để mỗi cấp ủy đảng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục