Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng cấp cơ sở

- Kế hoạch số 306-KH/TU, ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đã xác định thời gian tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Đến thời điểm này nhìn chung các công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cơ sở từ công tác nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã cơ bản đảm bảo đúng tiến độ về thời gian. Công tác tuyên truyền, xây dựng công trình chào mừng đại hội được các cơ sở triển khai tích cực, tạo không khí phấn khởi tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách và cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch. Công tác tổ chức đại hội cơ sở tạm dừng để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Qua thời gian tạm hoãn đại hội đảng bộ các cấp để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến nay tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát. Với tinh thần vừa phải tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, vừa phải đảm bảo các hoạt động trở lại bình thường. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch. Việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu, quy định, phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ.

Để tổ chức thành công đại hội, cấp cơ sở, đảm bảo các yêu cầu đặt ra, trong thời tới cấp ủy cơ sở cần phải lãnh đạo và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể là: Chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng các văn kiện trình đại hội, đặc biệt là báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy, trên tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Từ đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm  nhiệm kỳ mới với những giải pháp phù hợp, sát thực tế, có tính khả thi cao.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật.

Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đặc biệt tuyên truyền về phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đề ra gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân lập thành tích chào mừng đại hội đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Mỗi cấp ủy xây dựng ít nhất 01 công trình chào mừng đại hội đảng bộ cấp mình đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết đứt điểm những việc nổi cộm, bức xúc, đặc biệt là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp nảy sinh.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục